top of page
bobler

Om NNOIG

Retningslinjer

Norsk nevroonkologisk interessegruppe (NNOIG) har eksistert i mange år, men først 11.05.22 opprettet og konstituerte man et styre. Styret består av nevroonkologer fra alle norske helseregioner. NNOIG arrangerer hvert år faggruppemøte på Onkologisk Forum. Man har mål om å avholde fire årlige styremøter, samt arrangere faglig åpent møte på våren og på høsten – sistnevnte som del av Onkologisk Forum. Årsmøte avholdes også i forbindelse med Onkologisk Forum.

 

Styret består i dag av følgende personer (per april 2024):

Petter Brandal (OUS, leder), Hanne Blakstad (OUS, kasserer), Line S. Bjorland (SUS, sekretær) og styremedlemmene Jorunn Brekke (HUS), Tor-Christian Aase Johannessen (HUS), Tora Solheim (St. Olavs hospital), Kirsten Marienhagen (UNN), Øyvind Humberset (UNN), Henriette Magelssen (OUS), Torgunn Kursetgjerde (Ålesund), Rene von Helvoirt (SSK), Mette Sprauten (OUS), Liv Cathrine Heggebø (OUS), Silje Gunnestad (Bodø), Tom Børge Johannesen (OUS), Anette Storstein (HUS), Ole Solheim (St. Olavs hospital), Karoline Skogen (OUS) og Pitt Niehusmann (OUS). 

Styrets arbeidsutvalg består av Petter Brandal, Hanne Blakstad og Line S. Bjorland.

Statutter for Norsk nevroonkologisk interessegruppe

NNOIG ble etablert som fagmedisinsk nasjonal interessegruppe for å fremme norsk hjernesvulstomsorg. I mange år var NNOIG en løst sammensatt gruppe frem til man i mai 2022 nedtegnet første versjon av statuttene.

Mandat

NNOIG er en nasjonal medisinskfaglig interessegruppe under Onkologisk forum-paraplyen, som utarbeider og reviderer Nasjonalt handlingsprogram for utredning, behandling og oppfølging av forskjellige typer hjernesvulster som del av sentrale helsemyndigheters Nasjonale kreftplaner.

Videre representerer NNOIG et viktig fagmedisinsk forum for hjernesvulster og er et naturlig utgangspunkt for nasjonalt forskningssamarbeid. NNOIG engasjerer seg også faglig for å sikre god pasientomsorg, støtte pasientforeningen (Hjernesvulstforeningen), og arbeide for høy kvalitet og tilstrekkelig kvantitet på utdanning av helsepersonell som deltar i utredning og behandling av pasienter med hjernesvulster.

Struktur basert på funksjon

Medlemsgruppe – Styre – Arbeidsutvalg

Medlemsgruppe

Onkologer med interesse for hjernesvulster, innmeldt via epost til NNOIGs leder.

Medlemsgruppen skal:

 • Representere store deler av norsk nevroonkologimiljø

 • Fremme syn, kommentarer og forslag til endringer omhandlende svulster i sentralnervesystemet, på alle nivåer

 • Bringe kunnskap, erfaring og anbefalte retningslinjer omhandlende svulster i sentralnervesystemet ut til sykehus og kolleger

 • Innkalles til møte minimum x1 pr år, årsmøte under Onkologisk forum. Innkalling skjer via medlemsregisteret

Styre (14 personer)

Styret etableres av onkologer og etter møtet 11.05.22 er det 14 medlemmer i styret. Dette vil etter all sannsynlighet endres og forhåpentligvis vil man på sikt få inn andre legespesialister samt andre profesjoner. Representantene velges for 3 år av medlemmene på årsmøtet, basert på forslag fra valgkomité. Alle medlemmer kan fremme forslag, enten til valgkomiteen på forhånd, eller som benkeforslag på årsmøtet. Valg foregår enten ved akklamasjon eller ved skriftlig stemmegivning. Ved frafall i en valgperiode foreslår valgkomitéen nytt medlem som velges på førstkommende årsmøte for inneværende valgperiode, med samme valgordning som beskrevet over. Styret skal møtes minimum to ganger årlig, hvorav én gang i forbindelse med Onkologisk forum. Man tilstreber geografisk representativitet i styret, samt ser det som formålstjenlig at medlemmene kommer fra sykehus både med og uten nevrokirurgiske avdelinger.

Styret konstituerer seg selv med leder, kasserer, sekretær og styremedlemmer.

Styrets mandat:

 • Sørge for drift av NNOIG medisinskfaglig, økonomisk og administrativt

 • Være ansvarlig for utarbeidelse og oppdatering av de ulike nasjonale handlingsprogrammene for hjernesvulster

 • Spre kunnskap, erfaring og informasjon om NNOIG-prosjekter og handlingsprogrammene – for eksempel via NNOIGs hjemmeside

 • Være høringsinstans for relevante fagmedisinske høringsrunder

 • Være pådriver for studier og oppgaver av interesse for NNOIG

 • Vurdere gjenbruk og reanalyse av data innhentet i forbindelse med NNOIG-initierte studier

 • Utnevne Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalg (3 personer)

Samme funksjonstid som styret (3 år)

 • Leder, kasserer og sekretær

Arbeidsutvalgets mandat:

 • Opprettholde NNOIGs funksjon innad og utad i periodene mellom styremøtene

Prosjektutvalg (antall personer avhengig av oppgaver)

 • Aktuelle personer oppnevnes av styret til relevante utvalg for spesifikke og tidsbestemte oppgaver og utfordringer. Utvalgene konstituerer seg selv med leder Prosjektutvalgenes mandat vil være å innhente nødvendig informasjon, kunnskap og erfaring for å utøve tiltenkt mandatoppgave. Utvalgene koordinerer selv sine egne møter og legger frem endelig forslag for NNOIGs styre til drøfting og avstemning.

Valgkomité

Basert på forslag fra eksisterende valgkomité velges ny valgkomité på årsmøtet året før styrevalg. Valgkomitéen har tre års funksjonstid. Valgordningen er som beskrevet for styrevalget. Valgkomitéen skal bestå av 3 medlemmer, alle fra ulike RHF, og komitéen konstituerer seg selv. Ett av medlemmene skal sitte i inneværende styre, men leder og nestleder skal ikke sitte i valgkomitéen. Medlemmene av valgkomitéen kan være kandidater til styret.

Økonomi

NNOIG skal søke bidrag fra offentlige kilder og ideelle organisasjoner. Økonomiske bidrag settes inn på NNOIGs prosjektkonto som pr mai 2022 ligger i Kreftklinikken OUS.

Endring av statutter

Forslag til endring av statutter legges fram av styret til årsmøtet, og vedtas med simpelt flertall.

Kontaktinformasjon:

petter.brandal@ous-hf.no

IMG_1690_brukt-paa-nettsiden-Om_About-NNOIG.jpg

F. v.: Hanne Blakstad, Mette Sprauten, Tor-Christian Aase Johannessen, Øyvind Humberset, Henriette Magelsen, Line Bjorland, Kirsten Marienhagen, Tom Børge Johannesen, Jorunn Brekke, Tora Solheim, Liv-Cathrine Heggebø, Petter Brandal. Ikke til stede: Torgunn Kursetgjerde, René von Helvoirt og Silje Gunnestad.

bottom of page