top of page
street Protest

Nyheter

Retningslinjer

Her finner du diverse informasjon og nyheter fra NNOIG og andre relevante hendelser

Nevroonkologisk vårmøte 18. april 2024

I år var det Bergen og Haukeland Universitetssjukehus (HUS) som var arena for årets nevroonkologiske Vårmøte. Programmet var variert med overskriftene protonterapi, pasienten i fokus, behandling og responsevaluering. Vel 40 fagpersonar var samlet ved HUS for forelesninger, diskusjoner og mingling, medan nesten 30 personar var innom det digitale møtet. Både leger, sjukepleiere, fysikere og doseplanleggere var godt representert og i tillegg var leder i Hjernesvulstforeningen og andre med interesse for hjernesvulster tilstede. Vi var alle einige om at det var eit godt møte med både fagleg påfyll og knytting og vedlikehald av samarbeid på tvers av landsdeler og profesjoner.   

 

Vi møtes igjen til Vårmøte 2025 i Oslo! 

Fire nye medlemmer i NNOIGs styre

For NNOIG og det nevroonkologiske fagfeltet er multidisplinært arbeid helt sentralt. NNOIGs styre besluttet derfor høsten 2023 å kontakte Norsk nevroradiologisk forening, Norsk nevrologisk forening, Norsk nevrokirurgisk forening og Den norske patologforening for å be dem vurdere om de kunne oppnevne en representant hver til styret i NNOIG. Alle foreningene takket ja til dette tilbudet og fra april 2024 kom det derfor fire nye medlemmer inn i styret i NNOIG: Nevrolog Anette Storstein (Haukeland universitetssjukehus), nevrokirurg Ole Solheim (St. Olavs hospital), nevroradiolog Karoline Skogen (Oslo universitetssykehus) og nevropatolog Pitt Niehusmann (Oslo universitetssykehus). NNOIG er takknemlig for bidraget fra disse fagmiljøene som er så tett knyttet opp til nevroonkologiske feltet, og ser fram til nye impulser og til å ta fatt på videre nevroonkologisk rettet arbeid sammen. 

Oppdatering av nasjonale handlingsprogram for hjernesvulster hos voksne

Oppsummert de viktigste oppdateringene og endringene i de nevroonkologiske handlingsprogrammene som ble publisert august 2023 og mindre oppdatering våren 2024:

  1. Handlingsprogrammene for diffuse høygradige og diffuse lavgradige gliomer ble slått sammen til ett handlingsprogram for diffuse gliomer

  2. Handlingsprogrammet for meningeomer ble kortet ned og man definerte et tydelig MR kontrollopplegg 

  3. I stråleappendixer ble det lagt inn referanse til ny publikasjon fra KVIST vedrørende stråletoleransegrenser for viktige organer i og nær sentralnervesystemet (såkalte risikoorganer) 

  4. Nasjonale insidenstall ble oppdatert i tråd med rapport fra det nyetablerte Hjernesvulstregisteret (kvalitetsregister i regi av Kreftregisteret) 

  5. Hjernesvulstklassifiseringen ble oppdatert i tråd med WHOs klassifisering som ble publisert november 2021 

  6. Det ble lagt inn egne kapitler skrevet av og for fastleger/primærleger 

  7. Nukleærmedisinsk diagnostikk fikk noe mer plass 

  8. Den sannsynlige sammenhengen mellom oral hormonerstatningsterapi og meningeomer ble omtalt 

 
Nasjonale anbefalinger om toleransedoser ved strålebehandling av CNS

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ved KVIST (kvalitetssikring i stråleterapi) har nå publisert dokumentet "Toleransedoser og anbefalte dosegrenser til risikoorganer ved strålebehandling av sentralnervesystemet (CNS)". Lenke til dokumentet finnes under Retningslinjer (nasjonale retningslinjer) eller det kan åpnes direkte her (publisert 15.12.2023). 

Nevroonkologisk vårmøte i regi av NNOIG april 2024

Torsdag 18. april 2024 i Bergen arrangeres nevroonkologisk vårmøte i regi av NNOIG. Nærmere praktisk informasjon og program kommer. 

Målet med vårmøtet er å samle det nevroonkologiske fagmiljøet, på tvers av fagområder som onkologi, nevrologi, nevrokirurgi og nevroloradiologi - på tvers av helseregionene. Vi vil invitere fagfolk fra hele landet til et heldagsmøte med presentasjon og drøfting av aktuelle nevroonkologiske tema. 

Sett av datoen - håper vi ses!  

 
Protonterapisentre

I Oslo og Bergen er planlagt åpnet henholdsvis i 2024 og 2025. NNOIG har ønske om å bidra med intervensjonsstudier for flere nevroonkologiske pasientgrupper.

Pasientinformasjon

NNOIG deltar i utarbeidelsen av enhetlig nasjonal pasientinformasjon om utredning og behandling av hjernesvulst.

 

Onkologisk Forum 2023

I forbindelse med Onkologisk Forum 2023 på Scandic Gardermoen Airport arrangerer NNOIG egen faggruppesesjon. Sett av torsdag 16.11.23 klokken 13.30-17.30 for et spennende nevroonkologisk fagprogram! Påmelding til fagdagen gjøres sammen med påmelding til Onkologisk Forum (https://www.onkologiskforum.org/ ). Ta kontakt med NNOIG dersom du ønsker å delta på nevro-onkologisk fagdag (fysisk eller digitalt) uten å delta på Onkologisk forum: pebra@ous-hf.no og line.bjorland@sus.no

Oppdaterte nasjonal faglige retningslinjer

for hjernesvulster ble publisert av helsedirektoratet august 2023. Handlingsprogram for hjernesvulster generelt, diffuse gliomer (hos voksne), hypofyseadenomer og meningeomer er oppdatert og finnes på www.helsedirektoratet.no. Lenker til handlingsprogrammene finner du også på www.nnoig.no under Retningslinjer (nasjonale).

Nevroonkologisk vårmøte i regi av NNOIG torsdag 20.04.23

Torsdag 20. april 2023 ble Nevroonkologisk Vårmøte i regi av NNOIG avholdt for første gang. Tilstede i møterommet på Radiumhospitalet, eller ved digital direkte overføring, var nær 100 fagpersoner fra hele landet samlet. Et bredt tverrsnitt av ulike profesjoner innen det nevroonkologiske fagfeltet var representert, det samme var Kreftregisteret og Hjernesvulstforeningen. Det faglige innholdet var variert og omhandlet blant annet presentasjon av arbeidet til Hjernesvulstkonsortiet NBTC, protonterapi, nevroradiologi, og patologi.

Vi ser fram til å invitere det nevroonkologiske fagmiljøet til Vårmøte 2024 i Bergen.

NNOIG_vaarmote_RB_vaarmote_nettside3.jpg
NNOIG-vaarmoete-RB_vaarmote_nettside2.jpg
NNOIG-vaarmote-PB_vaarmote_nettside1.jpg

Nasjonal behandlingstjeneste i gammakniv

Haukeland Universitetssjukehus har nasjonal funksjon for behandling med strålekniv (gammakniv) og behandlingen gis ved nevrokirurgisk avdelinge. Pasienter fra hele landet henvises hit når denne behandlingen er indisert. Bildene under er tatt ved denne avdelingen.

HUS_gammakniv2.jpg
HUS_gammakniv.jpg

Strålebehandling

Strålebehandling for pasienter med hjernesvulst gis ved stråleterapiavdelingene ved ulike sykehus over hele landet. Blant annet her ved Radiumhospitalet ved Oslo Universitetssykehus OUS (bilde under venstre) og Stavanger Universitetssjukehus (under høyre, illustrasjonsfoto).

 

 

Brandal-Gruppe0-1.jpg
SUS_RT2.jpg

Multidisiplinære team (MDT)

Multidisiplinære team (MDT) består av representanter fra ulike faggrupper som er involvert i utredning og behandling av pasienter med hjernesvulst. MDT er sentrale i beslutningsprosessene ved behandling av pasienter med hjernesvulst. Som her ved Haukeland Universitetssjukehus.

HUS_MDT.jpg
bottom of page